A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

ཨ་རྒྱ་ག་ན་ཛ་མ་ཧཱ་བྷྲི་ཅ་པུ་ལུ་དཀརྨ་ཨ་བྷི་ར་ན་ཤོ་དྷ་ཡཱ་བུདྷ་ར་བྷུ་ཧ་ན་མ་ཧཱ་ཡ་ན་ན་སཱུ་ཏྲ