A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

གསང་ཐིག་རྙིང་རྗེའི་བསྐོར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་བསྒྲུབ་ཐབ་བཞུགས་སོ༔