A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

ཨོཾ༔ ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་གཅོད་ཡུལ་མཁྲོ་གད་བྱར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།