A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་སྙིང་ཐིག་བཀའ་བསྲུངས་དུག་གི་སྤུ་གྲི་རྒྱུགས་སྡམ་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱིས་གློ་གྲོས་ཉམས་ལེན་ཡིན་༔